Presentació de l’IFCT

 

L'IFCT, facultat de la Universitat de Perpinyà, organitza els ensenyaments dels diplomes nacionals i diplomes universitaris relatius als estudis catalans i qüestions de relacions transfrontereres: llicenciatura de català, màster d'estudis catalans i relacions transfrontereres, màster MEEF de formació del professorat de català, doctorat, certificats de llengua catalana.

L'IFCT aplega al si de la Casa dels Països Catalans diverses entitats que tenen com a finalitat l'ensenyament, la recerca i la promoció de la llengua catalana: IEC (Institut d'Estudis Catalans), APLEC (Associació per a l'Ensenyament del Català), UCE (Universitat Catalana d'Estiu), AFECT (Associació de Formació de l'Espai Català Transfronterer), ACE (Associació Catalana d'Estudiants), Servei de Llengua Catalana de l'OPLC (Oficina Pública de la Llengua Catalana).

Mise à jour le 21 de maig de 2024
https://ifct.univ-perp.fr/presentation-de-lifct/presentacio-de-lifct

Vous êtes connecté en tant que [[PRENOM]] [[NOM]].

Voulez-vous continuer avec ce compte ?